- Czasowniki -

Czasownik oznaczamy przez c.

Pierwszą rzeczą, którą musimy określić, jest aspekt czasownika:

n - czasownik niedokonany
d - czasownik dokonany
2 - czasownik dwuaspektowy

Kolejną informacją, którą (opcjonalnie) umieszczamy, jest ta, czy istnieją jakieś ograniczenia co do wykonawcy czynności. Zwykle spotykamy się z sytuacją, że czynność nie jest wykonywana przez ludzi, co oznaczamy przez -o

Następnie określamy przechodniość czasownika, tj. czy tworzy formy imiesłowu biernego.
Jeśli tak, to oznaczamy to przez b.
Jeżeli natomiast czasownik tworzy formy imiesłowu przeszłego, to oznaczamy to przez ł.

Ostatnia informacja, którą umieszczamy, to ta, do jakich rodzajów naturalnie odnoszą się formy imiesłowu biernego (imiesłowu przeszłego to nie dotyczy, gdyż informacja ta jest już zawarta po oznaczeniu aspektu). Stosujemy tu podobny schemat, jak w przypadku przymiotników, wpisując symbol odpowiedniego rodzaju (rodzajów) bądź jeden z nich wykluczając (zwykle męskoosobowy). Najczęściej zatem spotkamy się z oznaczeniem -o.

PODSUMOWANIE
  czasownik /c[nd2][ -o][ bł][ -o]

PRZYKŁADY
  abdykować /c2
  zaorać /cdb-o
  przewiać /cd-ob
  absorbować /cnb
  wygnić /cd-oł
  osiwieć /cdł 

Uwaga na tzw. czasowniki niewłaściwe (trzecioosobowe), które oznaczamy nie symbolem c, lecz v, np.:
  cknić /v
  dnieć /v